Banner
Skip Navigation Links
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG TIN VỀ CHI TRẢ DVMTR
a) Tài khoản đăng nhập
Tài khoản đăng nhập hệ thống CSDL thông tin về chi trả DVMTR gồm tên tài khoản và mật khẩu. Giám đốc Quỹ BVPTR cấp tỉnh sẽ nhận được tài khoản đăng nhập lần đầu từ Quỹ BVPTR Việt Nam. Trong trường hợp quên mật khẩu hoặc mật khẩu đã bị thay đổi ngoài ý muốn, Quỹ BVPTR tỉnh sẽ được cấp lại mật khẩu từ Quỹ BVPTR Việt Nam.
b) Mục đích sử dụng tài khoản đăng nhập
Mục đích sử dụng tài khoản đăng nhập là đảm bảo quyền cập nhật dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu DVMTR của người được giao trách nhiệm ở Quỹ BVPTR cấp tỉnh, tránh các trường hợp cập nhật thiếu trách nhiệm làm mất an toàn cơ sở dữ liệu DVMTR.
c) Yêu cầu của sử dụng tài khoản đăng nhập
Yêu cầu của sử dụng tài khoản đăng nhập là cho phép người sử dụng sau khi đăng nhập tài khoản của mỗi tỉnh được quyền cập nhật 12 nhóm thông tin về chi trả DVMTR của tỉnh đó phù hợp với 12 mẫu biểu dữ liệu DVMTR.
d) Người quản lý và chịu trách nhiệm về bảo mật của tài khoản đăng nhập
Người quản lý và chịu trách nhiệm về bảo mật của tài khoản đăng nhập hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin chi trả DVMTR của mỗi tỉnh là Giám đốc các Quỹ BVPTR tỉnh. Giám đốc có quyền sử dụng tài khoản được cấp từ Quỹ BVPTR Việt Nam và thay đổi nó khi cảm nhận tài khoản đã bị lộ đến những người không có trách nhiệm.
e) Người được giao sử dụng tài khoản để cập nhật dữ liệu DVMTR
Người được giao sử dụng tài khoản để cập nhật dữ liệu DVMTR là cán bộ Quỹ BVPTR đã được tập huấn “Kỹ thuật thu thập, quản lý, sử dụng và chia sẻ thông tin về chi trả DVMTR” và được Được giám đốc Quỹ BVPTR tỉnh trực tiếp giao nhiệm vụ cập nhật dữ liệu DVMTR của tỉnh vào hệ thống CSDL thông tin về chi trả DVMTR Việt Nam.
f) Hướng dẫn đăng nhập tài khoản vào hệ thống và thay đổi mật khẩu
(1)- Đăng nhập hệ thống
- Để đăng nhập hệ thống người dùng cần phải có tên đăng nhập và mật khẩu. Mỗi quỹ tỉnh sẽ được Quỹ BVPTR Việt Nam cung cấp một tài khoản gồm tên đăng nhập và mật khẩu ban đầu.
- Khi thực hiện đăng nhập người sử dụng nhập tên đăng nhập và mật khẩu vào các ô tương ứng trên trang web rồi nhấn nút đăng nhập.
Trong trường hợp quên mật khẩu hoặc mật khẩu đã bị thay đổi vì bị lộ, Giám đốc Quỹ BVPTR cấp tỉnh cần liên hệ với Quỹ BVPTR Việt Nam để được cấp lại mật khẩu.
Sau khi đăng nhập hệ thống người sử dụng sẽ được quyền cập nhật các dữ liệu DVMTR của tỉnh mình vào hệ thống.
(2)- Quản lý thông tin tài khoản
- Sau khi đăng nhập lần đầu, tên tỉnh đăng nhập (tên địa phương) sẽ xuất hiện trên góc phải màn hình. Người sử dụng cần hoàn thiện các thông tin cá nhân của tài khoản bằng cách nhấn vào tên tỉnh.
- Khi nhấn vào tên tỉnh, màn hình sẽ được chuyển đến trang quản lý tài khoản, người dùng cần nhập bổ sung đầy đủ thông tin tại đây.
- Sau khi bổ sung đầy đủ thông tin người dùng nhấn cập nhật để lưu trữ các thay đổi về thông tin người dùng.
(3)- Đổi mật khẩu
- Để bảo mật tài khoản đăng nhập, sau khi đăng nhập lần đầu người dùng thực hiện ngay việc đổi mật khẩu bằng các truy cập vào quản lý thông tin tài khoản, sau đó chọn mục đổi mật khẩu
- Người dùng thực hiện việc đổi mật khẩu như sau:
+ Truy cập vào trang đổi mật khẩu
+ Nhập mật khẩu hiện tại vào ô mật khẩu hiện tại
+ Nhập mật khẩu mới gồm tối thiểu 8 ký tự gồm chữ cái và các chữ số.
+ Nhập lại mật khẩu mới đã nhập ở trên vào ô Nhập lại mật khẩu mới
+ Nhấn nút lưu để cập nhật dữ liệu