Banner
Skip Navigation Links
CÁC BƯỚC CẬP NHẬT DỮ LIỆU XÂY DỰNG HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU
CHI TRẢ DVMTR ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA VNFF
(DỮ LIỆU NĂM 2014)
Tổng số các biểu dữ liệu thông tin về chi trả DVMTR cần nhập lên hệ thống cơ sở dữ liệu là 12. Các mẫu biểu này đã được giới thiệu chi tiết trong tài liệu tập huấn “thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin về chi trả DVMTR” và có thể tải về máy tính cá nhân bằng mục “Các mẫu biểu” trong hợp phần “Trợ giup” của Website “Chi trả dịch vụ môi trường rừng Việt Nam”.
Tuỳ theo đặc điểm dữ liệu hiện có ở các Quỹ BVPTR tỉnh mà có thể áp dụng một số hoặc tất cả các bước của quá trình cập nhật dữ liệu được giới thiệu dưới đây.
I. Cập nhật dữ liệu về rừng và chủ rừng nhóm I
Bước 1: Quỹ tỉnh chuyển 2 mẫu biểu thống kê dưới đây về các xã (không có các cột mã tỉnh, mã huyện, mã xã)
- Mẫu thống kê rừng và chủ rừng (mẫu chưa có dữ liệu hoặc đã có dữ liệu tuỳ đặc điểm dữ liệu từng tỉnh)
- Mẫu biểu hiệu quả chi trả dịch vụ môi trường rừng
Bước 2: Các xã hoàn thành việc thống kê theo 2 mẫu biểu và chuyển lên huyện.
Bước 3: Các huyện tổng hợp, kiểm tra và chuyển lên quỹ tỉnh hai bảng thống kê từng xã.
Bước 4: Quỹ tỉnh kiểm tra, tập hợp thành bảng danh sách các lô rừng toàn tỉnh, kiểm tra, bổ sung thông tin và nhập vào hệ thống bằng phần mềm Chi trả DVMTR.
II. Cập nhật dữ liệu về rừng và chủ rừng nhóm II
Bước 1: Quỹ tỉnh chuyển mẫu thống kê rừng và chủ rừng đến các chủ rừng nhóm II
Bước 2: Các chủ rừng nhóm II hoàn thành việc thống kê biểu rừng và chủ rừng, rồi chuyển lên Quỹ BVPTR tỉnh.
Bước 3: Quỹ tỉnh kiểm tra, tập hợp thành bảng danh sách các lô rừng tổng hợp toàn tỉnh, kiểm tra, bổ sung thông tin và nhập vào hệ thống bằng phần mềm Chi trả DVMTR.
III. Cập nhật dữ liệu của 11 biểu còn lại
Bước 1: Quỹ tỉnh chuẩn bị các tài liệu cần thiết để nhập dữ liệu.
Bước 2: Quỹ tỉnh cập nhật dữ liệu từ bàn phím trên hệ thống cơ sở dữ liệu cho 11 biểu.