Banner
Skip Navigation LinksTrang chủ
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI PHẦN MỀM CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

Cơ sở dữ liệu thông tin về chi trả dịch vụ môi trường rừng là tập hợp dữ liệu có cấu trúc về chi trả dịch vụ môi trường rừng, liên hệ với nhau, được lưu trữ trong máy tính, được chia sẻ và sử dụng đáp ứng đồng thời yêu cầu của các nhà quản lý, các bên sử dụng và cung cấp dich vụ môi trường rừng trong quá trình tổ chức thực hiện, giám sát đánh giá và nghiên cứu chính sách về chi trả dịch vụ môi trường.

Xây dựng hệ thống CSDL thông tin về chi trả DVMTR là nhiệm vụ nhằm tăng cường năng lực thực hiện Chính sách Chi trả DVMTR, hướng đến công khai, dân chủ, công bằng và minh bạch. Phần mềm chi trả DVMTR được xây dựng trên nền tảng công nghệ WEB nhằm hỗ trợ các bên liên quan trong việc xây dựng, cập nhật, quản lý, chia sẻ và khai thác cơ sở dữ liệu, thông tin về chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Phần mềm chi trả DVMTR được xây dựng với sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của Quỹ BVPTR Việt Nam, nhà tài trợ TFF và Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam.

Các tác giả: GS.TS. Vương Văn Quỳnh, ThS. Phùng Nam Thắng, ThS. Mai Hà An, TS. Lê Sỹ Doanh, ThS. Nguyễn Văn Thị, ThS. Phạm Văn Duẩn, ThS. Trần Thị Trang.

Để có thông tin đăng nhập xin liên hệ với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam

Chức năng mới
Chức năng kiểm tra dữ liệu rừng và chủ rừng trước khi cập nhật lên hệ thống. Truy cập bằng cách: Trợ giúp / Kiểm tra DL Rừng và Chủ rừng tỉnh hoặc Nhấn vào đây